Bankers Box® Bankers Box®

Zasadź drzewo Zasadź drzewo


Regulamin

1. Promocja jest dostępna dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Polsce, które ukończyły 18 lat, za wyjątkiem pracowników Fellowes i ich bezpośrednich krewnych, naszych przedstawicieli, naszych dystrybutorów, wszelkich naszych odsprzedawców lub każdej osoby związanej zawodowo z tą promocją.

2. Korzystając z promocji, uczestnik zgadza się na warunki regulaminu i uznaje się, że przeczytał politykę prywatności Fellowes.

3. Niniejsza oferta firmy Fellowes dotyczy zasadzenia drzewa na podstawie każdego w pełni ważnego i kompletnego wniosku złożonego po zakupie produktu uczestniczącego w promocji. Zgłoszenia należy składać w ciągu 30 dni od daty zakupu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 30 dni od daty zakupu mogą zostać odrzucone.

4. Oferta jest ważna od 1.1.2019 – 31.12.2019 r. lub do zasadzenia maksymalnej liczby 40 000 drzew.

5. Promocja obowiązuje na wszystkie produkty z tektury falistej BANKERS BOX® zawarte w niżej podanych grupach produktowych w następujących krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Polsce. Promocja podlega warunkowi dostępności u odsprzedawców Fellowes:

Wszystkie kraje:

BANKERS BOX® Premium
BANKERS BOX® System
BANKERS BOX® Earth Series
BANKERS BOX® Basics


Wszystkie drzewa muszą zostać zamówione do 31.1.2020 r.

6. Maksymalna liczba 10 drzew może zostać zamówiona przez indywidualną osobę / firmę / adres e-mail w trakcie trwania okresu promocji. Wnioski złożone po przekroczeniu tej liczby zostaną odrzucone.

7. Aby złożyć wniosek o drzewo, uczestnicy muszą udać się na stronę internetową www.bankersbox.com/tree, wypełnić formularz w całości i wysłać go. Wnioski zostaną zweryfikowane, a link do drzewa zostanie wysłany do uczestnika na podany adres e-mail. Wysłany link skieruje uczestnika na stronę www.tree-nation.com skąd można zamówić / zasadzić drzewo. Wszystkie dane muszą być poprawne. Oferty nie można przenieść na inną osobę.

8. Link do zamówienia drzewa zostanie wysłany tylko po spełnieniu przez uczestnika tych warunków regulaminu.

9. Uczestnik może skierować wszelkie pytania na temat tej kampanii na poniższy adres e-mail Fellowes: BB-EU@fellowes.com. Jeżeli otrzymany e-mail będzie napisany w języku innym niż angielski, zostanie on przekazany naszemu lokalnemu zespołowi marketingu lub obsługi klienta w celu udzielenia nadawcy odpowiedzi w jego lokalnym języku.

10. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, uszkodzenie lub nieprawidłowe zaadresowanie wniosków, z wyjątkiem przypadków zaniedbania, usterki lub umyślnych działań lub pominięć ze strony Fellowes lub naszych przedstawicieli. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności ani winy za wszelkie usterki techniczne, sprzętowe, oprogramowania, serwerów, stron internetowych lub inne, ani za uszkodzenia jakiegokolwiek typu.

11. W trakcie rejestracji uczestnik przekazuje swoje dane osobowe do Fellowes. Zostaną one wykorzystane w celu spełnienia tej promocji oraz w celu analizy marketingowej i kontroli jakości. Fellowes ponosi odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych uczestnika, a w procesie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki regulaminu. Poprzez udział w promocji uczestnicy wyrażają również zgodę, aby organizator, inne organy Fellowes lub ich przedstawiciele przetwarzali ich dane dla celów poinformowania uczestników o innych promocjach i o nowych produktach i usługach, a także dla analizy marketingowej i kontroli jakości w przyszłości. Uczestnicy mają prawo wycofać w każdym momencie, a także konsultować, prosić o poprawienie ich informacji, które są w posiadaniu organizatora. Wnioski w tym zakresie należy kierować do organizatora na poniższy adres e-mail: privacy@fellowes.com

12. Czasami podczas trwania promocji Fellowes zastrzega sobie prawo do przekazywania dalszych informacji dotyczących produktów promocyjnych i szczegółów promocji. Nie łamie to praw uczestnika wyznaczonych przez wyżej wymienioną klauzulę.

13. Fellowes nie przekaże danych osobowych uczestnika żadnej innej organizacji w celach marketingowych.

14. Adres do kontaktu e-mail w celach tej kampanii to: BB-EU@fellowes.com, strona promocyjna to: www.bankersbox.com/tree. Powyższy adres URL służy wyłącznie do składania rejestracji internetowej do tej promocji.

15. Jeżeli to dotyczy, uczestnik powinien poprosić o zgodę swojego pracodawcę przed udziałem w tej promocji.

16. Wszelkie pytania dotyczące prawnej interpretacji zasad będą rozstrzygane na podstawie prawa angielskiego, a jurysdykcja wykonawcza znajduje się w rękach sądów w Anglii i Walii.

17. Organizator rezerwuje sobie wyłączne prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który nadużył, podważył lub naruszył czynności wykonawcze Promocji lub który działał w jakikolwiek inny sposób uznany przez Organizatora za łamiący warunki regulaminu.

18. Fellowes prześle regulamin tej promocji każdej osobie, która o niego poprosi, za darmo.

19. Prawo do wydawania oświadczeń na temat wolumenu CO² wyprodukowanego przez drzewa zasadzone w lesie BANKERS BOX® jest własnością Fellowes i nie może być wykorzystywane przez żadną osobę lub firmę bez otrzymania wcześniejszej zgody.

20. Organizator: Fellowes United Kingdom Ltd. Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, South Yorkshire, DN11 0BF, United Kingdom | BB-EU@fellowes.com